کارگاه شاهنامه خوانی با تدریس مهدی نمازی

 

کارگاه شاهنامه خوانی با تدریس مهدی نمازی

این کارگاه به خوانش اشعار شاهنماه فردوسی و تحلیل داستان های دراماتیک آن اختصاص دارد. در این دوره آموزشی از شخصیت های اسطوره ای، تاریخی و حماسی شاهنامه رمزگشایی شده و ابعاد وجودی آنها مورد تحلیل و واکاوی قرار می گیرد.

این کارگاه در 12 جلسه تعریف شده است و هنرجویان در هر نشست موضوعی خاص را مورد پژوهش قرار می دهند.