دیدار و گفتگوی مجازی با اساتید هفت اقلیم

دیدار مجازی با اساتید  هفت اقلیم 
نشست یکم
گفتگوی زنده با استاد سیامک گلشیری
به همراه خوانش داستانی
 از مجموعه داستان ونک، یازده و پنج دقیقه
چهارشنبه 3 اردیبهشت1399 ساعت 21

صفحه اینستاگرام 
موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم

http://www.instagram.com/7eghlimehonar