کارگاه ویراستاری (ویرایش-زبان داستان) محمد حسینی

کارگاه ویراستاری با تدریس محمد حسینی طی ده جلسه دو ساعته برگزار می شود. این کارگاه روزهای سه شنبه عصر برگزار می شود.

برای هنرجویان مدرک پایان دوره صادر می شود.

هنرجویان برتر این دوره به شرط حضور در دوره های تکمیلی به مراکز معتبر انتشاراتی معرفی می شوند .

جهت ثبت نام در این دورۀ آموزشی با موسسه هفت اقلیم تماس بگیرید

مراحل ثبت نام:

1-تماس با موسسه و انجام مرحلۀ اولیه ثبت نام

2- تسویه حساب کامل همزمان با شروع کارگاه و حضور در دورۀ آموزشی

شماره های تماس:

88457825

88146490