کارگاه اسطوره شناسی هنر - دکتر بهروز عوض پور

کارگاه اسطوره شناسی هنر

این کارگاه روزهای یکشنبه عصر به صورت حضوری در موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم برگزار می شود

این کارگاه طی هشت جلسه دوساعته در روزهای یکشنبه عصر برگزار می شود.

برای ثبت نام در این دوره آموزشی با  موسسه هفت اقلیم تماس بگیرید: 88457825

 

طرح درس این کارگاه به شکل زیر است:

جلسه‌ی نخست؛ کلیات

جلسه‌ی دوم؛ اسطوره‌شناسی تمثیلی

جلسه‌ی سوم؛ اسطوره‌شناسی طبیعی

جلسه‌ی چهارم؛ اسطوره‌شناسی تطبیقی

جلسه‌ی پنجم؛ اسطوره‌شناسی ساخت‌گرا

جلسه‌ی ششم؛ اسطوره‌شناسی تطبیقی ساخت‌گرا (تک‌اسطوره)

جلسه‌ی هفتم؛ اسطوره‌شناسی تطبیقی ساخت‌گرا (‌اسطوره‌-گونه‌شناسی)

جلسه‌ی هشتم؛ اسطوره‌شناسی تحلیلی