سمینار مهندسی داستان با تدریس امیررضا بیگدلی

سمینار مهندسی داستان

(مقدمه ای بر بازنویسی متن)

با تدریس امیررضا بیگدلی

سمینار رایگان ویژۀ نویسندگان، منتقدان و هنرجویان داستان نویسی

این نشست دو ساعته به صورت حضوری و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، در فضای باز برگزار می شود.