کارگاه اسطوره و سینما با تدریس بهروز عوض پور

کارگاه اسطوره و سینما
مدرس: دکتر بهروز عوض پور

این کارگاه طی10 جلسۀ دو ساعته در روزهای سه شنبه عصر برگزار می شود.
جلسه اول: کلیات
جلسه دوم: تحلیل فیلم oblivion با اسطوره شناسی تمثیلی
جلسه سوم: تحلیل فیلم زندان زنان با اسطوره شناسی طبیعی
جلسه چهارم: تحلیل فیلم The Giverبا اسطوره شناسی تطبیقی واژه گرا
جلسه پنجم: تحلیل فیلم Arrival با اسطوره شناسی تطبیقی متن گرا
جلسه ششم: تحلیل فیلم king Lear با اسطوره شناسی تطبیقی کنش گرا
جلسه هفتم: تحلیل فیلم مسافران با اسطوره شناسی ساخت گرا
جلسه هشتم: تحلیل فیلم La femme Nikita با اسطوره شناسی تک اسطوره
جلسه نهم: تحلیل فیلم Apocalypse Now با اسطوره شناسی گونه شناسانه
جلسه دهم: تحلیل فیلم مجموعه فیلمهای اصغر فرهادی با اسطوره کاوی