کارگاه آزاد داستانخوانی علی مسعودی نیا

کارگاه زبان بدن و تکنیک های ارتباطی 
استاد: امیرمحمد صمصامی

این کارگاه به صورت حضوری روزهای دوشنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰ برگزار خواهد شد. 

زبان بدن وکاربردهای آن:                                                    Understanding Body language
- مبانی شناخت علمی رفتار: نتایج دستاوردهای پزشکی و روان شناسی درتحلیل نشانه های بدن 
- اهمیت رفتارشناسی و معنای پنهان پشت حرکات در زمینه های هنری،سیاسی،اجتماعی و درک نقش آن درزندگی انسانها
- تفاوت ها وتشابه زبان بدن درمیان اقوام،فرهنگ ها،زنان ومردان جهان در هر منطقه جغرافیایی
- اصول خواندن زبان بدن درسنین وجنسیت های مختلف
- تشخیص مفهوم انواع حرکات پرکاربرد وخواندن افکار
- نشانگرهای رفتاری اعضای بدن شامل: چشمها،دست ها و انگشتان، لب ها وانواع خنده،بازو،پاها
- ارزیابی افکار(فریبکاری،احساسات و ..)،عادات (سبک زندگی، رفتارشخصی افرادو..)و مقاصد(توافق،دشمنی و. . ) ازروی علایم رفتاری
- کنترل و تربیت حرکات در جهت اهداف نظیر: ایجاد رابطه،تعیین محدوده و مالکیت،موفقیت درمذاکرات وکسب وکار
 
 تکنیک ها و شیوه های ارتباطی و بیانی: 
‏of Presentation and Narrative Techniques

جایگاه وضرورت فراگیری فن بیان منطبق با زمان ومکان
- شناخت امکانات گویش هرفرد وانواع بیان
- بازگشت به دوران کودکی و گشودن گره های ذهنی در اختلال بیان
- تمرینات موازی و چالشهای گوناگون دربکارگیری حروف الفبا
- شناخت تکنیکها و مانورهای بیان در حوزه های ادبی ،نمایشی،اجتماعی و . .
- ارائه ی شخصی وارزیابی تلاش های هنرجودرطول دوره سپری شده
شماره تماس با موسسه هفت‌اقلیم
۸۸۴۵۷۸۲۵
۸۸۱۴۶۰۱۷

#7eghlim #7eghlim_art_cultural_institute#7eghlim_art#7eghlim_cafe