کارگاه شعر- صابر موسوی

کارگاه اصول شعر
سیدصابر موسوی 
در این کارگاه حضوری مباحث زیر ارائه می‌شود:
ساختار زبان شعر
آرایه‌شناسی
عروض و قافیه
خوانش و شرح متون کهن
این کارگاه طی ۱۰ جلسه روزهای شنبه ساعت ۵ تا ۷ برگزار می‌شود.